Αναγνώριση NARIC

Αναγνώριση από τον αντίστοιχο βρετανικό Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Επαγγελματική και ακαδημαϊκή ισοτιμία στη Μ. Βρετανία.

Τα πτυχία των αποφοίτων των Κολλεγίων αναγνωρίζονται από τον NARIC (National Recognition and Information Council), που είναι βρετανικός φορέας, αντίστοιχος με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ο NARIC έχει την ευθύνη της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών σε περίπτωση εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία. Τα πιστοποιητικά που εκδίδει επιβεβαιώνουν ότι οι τίτλοι σπουδών που απονέμονται σε αποφοίτους των Κολλεγίων είναι απολύτως ισότιμοι στη Βρετανία, ως προς τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα, με εκείνους που χορηγούνται στους αποφοίτους οποιουδήποτε Βρετανικού Πανεπιστημίου μετά την ολοκλήρωση σπουδών στη Βρετανία.

Αυτή είναι μία ακόμη πιστοποίηση για την πλήρη αναγνώριση των πτυχίων που αποκτούν οι απόφοιτοι των Κολλεγίων.

Σημειώνεται ότι, ο NARIC είναι από τους πλέον ενεργούς φορείς αναγνώρισης στην Ευρώπη και η πιστοποίησή του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα Κολλέγια και τους αποφοίτους τους.

Subscribe our Newsletter