Νομοθεσία-Νομολογία

Η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Κολλέγια
και σχετικές αποφάσεις Δικαστηρίου.

Ελληνική Νομοθεσία-Νομολόγια

Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών γίνεται αποδεκτή η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για ισοτιμία των τίτλων των Κολλεγίων με των ΑΕΙ για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους -Ισότιμοι οι τίτλοι των Κολλεγίων με των ΑΕΙ για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων

Απόφαση Συγκρότησης Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων_Ιανουάριος 2015

Y.A. 48066|IA – Διαδικασία εξετάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας

Προεδρικό Διάταγμα 176/2014 - Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών

Νόμος 4278/2014 - Αναβολή στρατεύσεως σε σπουδαστές (Άρθρο 22, σελ.5001)

Υπ. Απόφαση 53551|ΙΑ - Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή

Νόμος 4111/2013 - Τροποποίηση του Ν.4093/2012 (άρθρο 30, σελ. 302)

Υπ.Απόφαση 151678/2012 - Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγίου

Νόμος 4093/2012 - Μνημόνιο 3 (Υποπαρ. Θ', σελ 5580-5590)

Προεδρικό Διάταγμα 38/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Νόμος 3978/2011 - Αναβολή Στρατεύσεως σε σπουδαστές (Άρθρο 112, σελ. 2973)

Νόμος 4148/2013 (Άρθρο 13)

Νόμος 4046/2012 - Μνημόνιο 2 (σελ. 805)

Ορισμός Διεθνών Οργανισμών Πιστοποίησης

Νόμος 4310/2014 -Ρυθμίσεις θεμάτων ΣΑΕΠ και Κολλεγίων

Νόμος 4264/2014 -Ρύθμιση αρμοδιότητας ΣΑΕΠ (Άρθρο 49)

Νόμος 3848/2010 - Τροποποίηση του Ν.3696/2008 (άρθρο 45, σελ.1465-1467)

Νόμος 4076/2012 (Άρθρο 9, σελ. 4129)

Νόμος 4027/2011 (Άρθρο 31, σελ. 6797)

Νόμος 3943/2011 - Άρθρο 46 (Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν.3696/2008)

Νόμος 3696/2008 - Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων

Δικαιολογητικά για Άδεια Κολλεγίου

Καθορισμός δικαιολογητικών για χορήγηση, τροποποίηση και επικαιροποίηση Άδειας Κολλεγίου

Νόμος 3848/2010 - Τροποποίηση του Ν.3696/2008

Νόμος 3848/2010 - Τροποποίηση του Ν.3696/2008 (άρθρο 45, σελ. 1465-1467)

Νόμος 4264/2014

Ρύθμιση αρμοδιότητας ΣΑΕΠ (άρθρο 49)

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρ.Κοινοβουλίου για την αναγνώριση των πτυχίων

Κώδικας Εφαρμογής της Οδηγίας 36 του 2005

Κώδικας Εφαρμογής της Οδηγίας 36 του 2005

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Οδηγός Χρήσης

Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Οδηγός Χρήσης

Προεδρικό Διάταγμα 38/2010

Π.Δ.38/2010 - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36 για αναγνώριση πτυχίων

Νόμος 3978/2011

Αναβολή Στρατεύσεως σε σπουδαστές (Άρθρο 112, σελ. 2973)

Νόμος 4027/2011

Νόμος 4027/2011 (Άρθρο 31, σελ. 6797)

Νόμος 4046/2012

Νόμος 4046/2012 - Μνημόνιο 2 (σελ. 805)

Νόμος 4076/2012

Νόμος 4076/2012 (Άρθρο 9, σελ. 4129)

Νόμος 4093/2012

Νόμος 4093/2012 - Υποπαρ. Θ3 (σελ.5580-5590)

Νόμος 4111/2013

Νόμος 4111/2013 - Τροποποίηση του Ν.4093/2012 (άρθρο 30 σελ. 302)

Νόμος 4148/2013

Νόμος 4148/2013 (Άρθρο 13)

Αναβολή κατάταξης σπουδαστών-αλλαγή

Αναβολή κατάταξης σπουδαστών-αλλαγή (άρθρο 22)

Νόμος 4310/2014

Ρυθμίσεις θεμάτων ΣΑΕΠ και Κολλεγίων

Y.A. 48066|IA

Y.A. 48066|IA – Διαδικασία εξετάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας

Απόφαση υπ'αριθμ. 6114/Κ4

Απόφαση Συγκρότησης του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων_Ιανουάριος 2015

Οδηγία 89/48/ΕΟΚ

Οδηγία 89/48/ΕΟΚ

Απόφαση ΔΕΚ 23/03/1995

Απόφαση ΔΕΚ 23/03/1995

Απόφαση ΔΕΚ 4/12/08 – Υπόθεση C-151/07

Απόφαση ΔΕΚ 4/12/08 – Υπόθεση C-151/07

Απόφαση ΔΕΚ 23/10/08 – Υπόθεση C-274/05

Απόφαση ΔΕΚ 23/10/08 – Υπόθεση C-274/05

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΝΣτΚ- Ισότιμοι οι τίτλοι των Κολλεγίων με ΑΕΙ για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων

Οδηγία 2013/55/ΕΕ

Οδηγία 2013/55/ΕΕ -Τροποποίηση της Οδηγίας 36/ 2005 της αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων

Υπ. Απόφαση 53551|ΙΑ

Όροι και διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων για το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή

Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών - Αποδοχή γνωμοδότηση του ΝΣτΚ

Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλων

Προειδοποιητική Επιστολή IP-08-1368

Προειδοποιητική Επιστολή IP-08-1368

Προειδοποιητική επιστολή IP-09-576

Προειδοποιητική επιστολή IP-09-576

Όροι και προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπείας

Προεδρικό Διάταγμα με τους όρους και προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος των Λογοθεραπευτών

Απόφαση Δικαστηρίου Valentina Neri

Απόφαση Δικαστηρίου Valentina Neri

Νόμος 3696/2008-Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων

Νόμος 3696/2008-Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων

Νόμος 3943/2011 - Άρθρο 46

Νόμος 3943/2011 - Άρθρο 46 (Τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν.3696/2008)

Ορισμός Διεθνών Οργανισμών Πιστοποίησης

Ορισμός Διεθνών Οργανισμών Πιστοποίησης

Subscribe our Newsletter