Διασφάλιση Ποιότητας

Τα Κολλέγια-Μέλη μας πρωτοπορούν στη διασφάλιση της ποιότητας - σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την πρακτική που ακολουθείται στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού - πραγματοποιώντας τακτικούς ελέγχους και αποκτώντας πιστοποιήσεις από ανεξάρτητους φορείς του εξωτερικού που είναι εξειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα.

Ο Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστημιακών Σπουδών της Βρετανίας (Quality Assurance Agency, QAA) ελέγχει τα Κολλέγια ως προς το επίπεδο σπουδών τους σε σχέση με αυτό του συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστημίου. Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων συνεχώς καταδεικνύουν ότι η ακαδημαϊκή εμπειρία των φοιτητών και το επίπεδο των σπουδών ισοδυναμεί με αυτό που παρέχεται από το ίδιο το Πανεπιστήμιο στη Βρετανία.

Το 2001 ο κρατικός φορέας British Accreditation Council for Higher and Further Education (BAC), ο οποίος αναγνωρίζει και αξιολογεί τα μη κρατικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Βρετανίας, πιστοποίησε τα Κολλέγια-Μέλη μας ως «Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης». Αξίζει να αναφερθεί ότι, συνδυαστικά με την πιστοποίηση του BAC, όλα τα πτυχία που απονέμονται στους αποφοίτους των Κολλεγίων-Μελών μας αναγνωρίζονται ως επαγγελματικά και ακαδημαϊκά ισότιμα στη Μ.Βρετανία, από το αντίστοιχο βρετανικό Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον φορέα National Recognition and Information Council (NARIC).

Τα Κολλέγια, που είναι Mέλη μας, έχουν υποβληθεί σε μια σειρά ελέγχων που διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό τη χορήγηση των Αδειών Ιδρύσεως και Λειτουργίας.

Όλα τα Μέλη μας ανταποκρίθηκαν επιτυχώς σε όλους τους ελέγχους του Υπουργείου και έτσι έλαβαν επίσημες Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας, σύμφωνα με τον Νόμο 3696/2008, συνεχίζοντας κανονικά τη λειτουργία τους, προσφέροντας τα προγράμματα των ξένων Πανεπιστημίων, με τα οποία συνεργάζονται.

Τέλος, στα πλαίσια του συνεχούς ποιοτικού ελέγχου λειτουργίας των Κολλεγίων, εντάσσεται και το σύστημα αξιολόγησης από τον ίδιο τον σπουδαστή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συμπληρώνοντας σχετικά ερωτηματολόγια, έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τόσο ακαδημαϊκές όσο και διοικητικές.

Subscribe our Newsletter