ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Τροπολογία – Αλλαγές στη σύνθεση του Σ.Α.Ε.Π.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας επιχειρεί αιφνιδιαστικά εκ νέου τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Αυτή τη φορά, με τη με αριθμ. 359-6/26-04-2016 τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η αναπλήρωση του Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) -ο οποίος μάλιστα είναι εκ του νόμου ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε.Π.- από μέλος του Συμβουλίου που ορίζεται “με εντολή” του Προέδρου και όχι από άλλον Σύμβουλο του Ν.Σ.Κ., όπως ορίζει η ισχύουσα διάταξη.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, όχι μόνο βρίσκεται σε προφανή αντίθεση με όσα ρητά επιτάσσουν οι κανόνες του διοικητικού δικαίου για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, θέτοντας εν αμφιβόλω τη νομιμότητα των μελλοντικών αποφάσεων του Σ.Α.Ε.Π., αλλά και ευθέως υπονομεύει τον αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο λειτουργίας του οργάνου, δεδομένου μάλιστα ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου (παρ. 6 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010).

Τα Κολλέγια-μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων απαριθμούν χιλιάδες σπουδαστών και αποφοίτων, τα δικαιώματα των οποίων έχουν ήδη πληγεί κατάφωρα από ατυχείς χειρισμούς του Υπουργείου Παιδείας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Σ.Α.Ε.Π.

Ζητάμε να αποσυρθεί η ανωτέρω τροπολογία και να ανταποκριθεί άμεσα το Υπουργείο Παιδείας στα επανειλημμένα αιτήματα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων για διάλογο, προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο που πράγματι θα εγγυάται την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Σ.Α.Ε.Π. και θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των αποφοίτων μας.

Subscribe our Newsletter