Σκοπός

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1998 και έχει ως μέλη του τα Κολλέγια: AEGEAN COLLEGE, ATHENS TECH COLLEGE, BCA COLLEGE, CITY COLLEGE, MEDITERRANEAN COLLEGE, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ, NEW YORK COLLEGE.

Τα ανωτέρω Κολλέγια, που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, στην πλειοψηφία τους βρετανικά, είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας και λειτουργούν μετά από σχετική άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει από το Υπ. Παιδείας.

Τα Κολλέγια- Μέλη του Συνδέσμου είναι ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία συνεργάζονται κατ’ αποκλειστικότητα με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας που εδρεύουν. Οι συνεργασίες αυτές βασίζονται σε συμφωνίες πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising), οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Οι φοιτητές των Κολλεγίων- Μελών του Συνδέσμου απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα που τους παρέχει το ξένο συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν καθόλου από την Ελλάδα. Οι τίτλοι σπουδών απονέμονται απευθείας από τις πρυτανικές αρχές των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων, προσδίδουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα και αναγνωρίζονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπό αυτές τις βάσεις, οι απόφοιτοι εξοπλίζονται με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

• Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ή άλλους φορείς του ευρύτερου ιδιωτικού η δημοσίου τομέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού που έχουν σχέση με την προαγωγή και την εύρυθμη λειτουργία των Κολλεγίων-Μελών.

• Η συνεχής ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Κολλεγίων, αναβαθμίζοντας διαρκώς το επίπεδο λειτουργίας των Μελών, αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

• Η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού έργου των Μελών σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας.

• Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Κολλεγίων-Μελών για την ενδυνάμωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και τη μελέτη σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια διεθνώς.

• Η προώθηση της αναγνώρισης του εκπαιδευτικού έργου που επιτελούν τα Μέλη του Συνδέσμου, των πλεονεκτημάτων της φοίτησης στα Κολλέγια, καθώς και της δράσης των αποφοίτων των Κολλεγίων- Μελών.

• Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, τη διασφάλιση της απασχολησιμότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

• Η κατάδειξη της πολυεπίπεδης σημασίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Η υπογράμμιση της διεθνούς παρουσίας και δράσης της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και της συμβολής της στην προώθηση της Ελλάδας ως πνευματικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού κέντρου.

• Η συγκέντρωση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στη νομοθεσία και την αναγνώριση των πτυχίων, καθώς και η διατύπωση απόψεων επί νομοσχεδίων, σχετικών με τις δραστηριότητες των Κολλεγίων-Μελών του.

Subscribe our Newsletter